Main Content

Data Content

کنترل عفونت

اعضا شورای فرهنگی

بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

سوپروایزران آموزشی و آموزش سلامت

مدیریت خدمات پرستاری

دفتر پرستاری

معاون درمان

برنامه کشیک پزشکان عمومی در اورژانس بیمارستان

برنامه کشیک پزشکان عمومی در اورژانس بیمارستان

سوپروایزران بالینی

معرفی و برنامه کشیک پزشکان شاغل در بیمارستان

معرفی و برنامه کشیک پزشکان شاغل در بیمارستان

برنامه آنکالی پزشکان

برنامه آنکالی پزشکان متخصص

ریاست بخش ها و مسئولین واحدها

1