Main Content

Data Content

گروه تحقیق، توسعه و مطالعات راهبردی

گروه زیرساخت و شبکه

گروه نرم افزار

گروه پرتال

گروه آمار

کارکنان

واحد کارگزینی

خانم نصراللهی
رئیس کارگزینی

معاون درمان

معاون بهداشت و فنی

دکتر محمدجعفر قهاری
معاون بهداشت و فنی

ریاست مرکز

دکتر نصرالله رشیدی

کانون بازنشستگان

واحد آمار

1