Main Content

Data Content

توانمندی کارکنان

پزشک خانواده روستایی

پزشک خانواده شهری

واحد سلامت روان

آزاده قربانی

کارشناس تجهیزات پزشکی
تلفن مستقیم: 01133396807 تلفن اداره: -01133398330داخلی217

لیست پزشکان و روزهای درمانگاههای تخصصی

معاونت آموزشی و پژوهشی

بیشتر

آموزش به بیمار

مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث

بیماری های منتقله توسط پشه آئدس - تب دنگی

بخش خصوصی حوزه بهداشت محیط و حرفه ای

بیماری های منتقله توسط پشه آئدس

1